Nav
Sogama

Residuos urbanos

Autorización Ambiental Integrada

Tipos: Ligazóns

Ambos ubicados no concello de Cerceda (A Coruña).

Incineración con recuperación de enerxía

A incineración con recuperación de enerxía xa non forma parte do debate político e ecolóxico nos países europeos máis desenvolvidos.

O complexo medioambiental

Situado na vila de Cerceda, na provincia da Coruña, constitúe o punto arredor do cal xira a actividade industrial de Sogama.

Ficha empresarial

Accionariado:
Empresa mixta participada no 51% pola Administración Autonómica (Xunta de Galicia) e no 49% polo Socio Tecnolóxico (Gas Natural Fenosa Renovables).

Vertedoiro controlado de Areosa (Cerceda)

Localizado nunha valga da cunca do río Lengüelle, o vertedoiro controlado de Sogama en Areosa (Cerceda) comeza a súa actividade no ano 1996, co obxecto de ser utilizado para o depósito de residuos

Bolsa negra

Das fraccións obtidas logo da recollida selectiva dos residuos urbanos, a “bolsa negra” é a que contén os refugallos que non poden ser reciclados por outras vías e que son susceptibles de seren val

Bolsa amarela

A recollida selectiva da bolsa amarela foi implantada en Galicia logo da entrada en vigor, no 1997, da Lei de Envases e Residuos de Envases, materializándose a través dunha experiencia piloto que s

Rede de plantas de transferencia

A función das Plantas de Transferencia (37 distribuídas por Galicia, das que 20 están baixo a titularidade de Sogama) é permitir o transvase dos residuos dende os camións de recollida municipal a c